Vedtekter for
Oslo Vineyard Kristne Felleskap

(SIST ENDRET: 26. AUGUST 2018 PÅ MENIGHETSMØTET)

1. Menighetens navn og tilknytning

 1. Menighetens offisielle navn er Oslo Vineyard Kristne Fellesskap, heretter kalt Oslo Vineyard. Menigheten er registrert som trossamfunn hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.
 2. Oslo Vineyard er en autonom menighet tilsluttet Vineyard Norden og gjennom det den internasjonale Vineyardbevegelsen.

2. Formål

 1. Oslo Vineyard skal utbre Guds rike ved å drive menighetsarbeid, menighetsplanting og misjon. B. Oslo Vineyard skal arbeide for enhet blant Guds folk og støtte opp om økumenisk samarbeid.

3. Tros- og læregrunnlag

 1. Oslo Vineyards tros- og læregrunnlag er basert på Bibelens 66 bøker og de oldkirkelige trosbekjennelser: Den apostoliske, Den nikenske og Den athanasianske.
 2. Oslo Vineyard slutter seg til «Vineyardbevegelsens teologi, verdier og generelle prioriteringer» slik disse er gjengitt i Vedlegg 2.
 3. Følgende presiseres;
 4. DÅP: I erkjennelse av at dåpen er et vanskelig teologisk emne, ønsker vi i vår menighet velkommen mennesker med ulike dåpssyn, enten det er troendes dåp eller barnedåp. Dåp tilbys alle som tar imot Jesus Kristus som Herre og Frelser, også spedbarn dersom foreldrene ønsker dette.
 5. NATTVERD: Oslo Vineyards nattverdfeiring er åpen for alle kristne som ønsker å leve i omvendelse, uavhengig av nattverdsyn.

4. Ledelse

 1. Oslo Vineyard ledes av følgende organer/roller:
 2. Styre og tilsynsråd (disse er valgt av Menighetsmøtet).
 3. Lederteamet, pastorer, og hovedledere (disse velges av hovedpastor).
 4. Hovedpastor og daglig leder (ansettes av styret).
 5. Menighetsmøtet/Årsmøtet
 6. Ansvarsforholdene mellom disse er nærmere angitt nedenfor.

5. Hovedpastor

 1. Styret ansetter en Hovedpastor som er godkjent av et 2/3 flertall på menighetsmøtet og ledelsen i Vineyard Norden. Endringer i Hovedpastor skal meldes Fylkesmannen iht. lov om trossamfunn.
 2. Hovedpastor er hovedansvarlig for forkynnelsen og for utarbeidelse og kommunikasjon av visjon, retning og prioritering i menigheten.
 3. Hovedpastor må være registrert forstander i henhold til Trossamfunnsloven med overordnet ansvar for medlemsregisteret og for dåp, vielser og begravelser.
 4. Hovedpastor forplikter seg til å leve nær Gud og unngå handlinger og utsagn som ikke er forenlige med menighetens formål, eller som kan skade menighetens omdømme. Dersom Hovedpastor ikke lever etter forpliktelsene i ovenstående punkt, plikter Hovedpastor – på eget initiativ og etter konsultasjon med Tilsynsrådet – å tre tilbake for en tidsbestemt periode eller for godt.
 5. Hovedpastor står ansvarlig overfor Tilsynsrådet og plikter å møte dem og lytte til deres råd når han eller hun innkalles.
 6. Dersom Oslo Vineyard ikke har Hovedpastor, skal Tilsynsrådet søke etter minst en Hovedpastor-kandidat internt eller eksternt. Kandidaten må godkjennes av Vineyard Norden. Styret fremmer så kandidaten for Menighetsmøtet, som anerkjenner kandidatens kall med 2/3 flertall eller ber om en ny kandidat. Valget skal være skriftlig.

6. Hovedpastors Lederteam

 1. Oslo Vineyard verdsetter teambasert ledelse. Hovedpastor skal sørge for at Oslo Vineyard til enhver tid har en dynamisk, stabil og hensiktsmessig driftsstruktur.
 2. Hovedpastor leder menigheten i samspill med et lederteam.
 3. Hovedpastor skal i sammensetningen av lederteamet tilstrebe et nødvendig spenn av ulike gaver og utrustning. Lederteamets sammensetning kan endres over tid.
 4. Hovedpastor skal involvere lederteamet i viktige saker. Hovedpastor har ansvar for de endelige beslutningene. Det skal føres referat fra møtene som er tilgjengelig for alle medlemmer i Oslo Vineyard.

7. Tilsynsråd

 1. Tilsynsrådet velges av menighetsmøtet og skal bestå av leder og 2 medlemmer.
 2. Menighetens medlemmer kan henvende seg til tilsynsrådet muntlig eller skriftlig.
 3. Tilsynsrådet fører tilsyn med Hovedpastor. De skal ha fokus på Hovedpastors utøvelse av rollen, forkynnelse og teologiske retning, oppfølging av visjon, fremdrift og handlingsplaner, livsførsel og funksjonstid, samt sammensetning av Hovedpastors Lederteam.
 4. Anklager mot Hovedpastor skal rettes til Tilsynsrådet, som plikter å ta dette opp til behandling og gi tilbakemelding til anklager, jf. 1.Tim 5.19.
 5. Tilsynsrådet kan konsultere Vineyard Norden ved behov, og skal gjøre det før tiltak overfor Hovedpastor anbefales for styret og menighetsmøtet.
 6. Tilsynsrådet skal holde styret informert om sitt arbeid og skal om nødvendig innkalle til menighetsmøte, fortrinnsvis i samarbeid med styret.
 7. Tilsynsrådet møtes kvartalsvis og ved behov, og gjennomfører oppfølgingssamtale med Hovedpastor minst hvert halvår.
 8. Hovedpastor skal holde Tilsynsrådet løpende orientert i viktige saker.
 9. Tilsynsrådet har innsynsrett i alle organers referater og saksdokumenter.
 10. Tilsynsrådet kan innkalle hvem de ønsker til samtale.

8. Utnevnelse av ledere og ansettelse av personell

 1. Ansvaret og myndighet til å utnevne hovedledere (ledere for sektorer eller arbeidsområder med stort selvstendig ansvar) innehas av Hovedpastor.
 2. Pastorer utnevnes av Hovedpastor etter at Lederteamet og Tilsynsrådet har fått mulighet til å uttale seg. Pastorer kan ansettes av styret i hel eller deltidsstilling. Arbeidsinstruks og arbeidsavtale utarbeides av Hovedpastor og skal foreligge ved ansettelse.
 3. Øvrige ansatte utvelges av Daglig Leder og kan ansettes av styret. Arbeidsinstruks og arbeidsavtale utarbeides av Daglig Leder og skal foreligge ved ansettelse.
 4. Pastorer og hovedledere utnevner ledere under sine ansvarsområder.
 5. Hovedpastor har ansvar for at menigheten har nødvendig pastoral bemanning, for å prioritere ansattressursene best mulig, samt fordele gjeldende pastorale stillingshjemler. Endringer skal godkjennes av styret som skal påse at arbeidstakernes rettigheter blir ivaretatt.
 6. Hovedpastor godkjenner som forstandere de personer som skal kunne utføre vielser og begravelser, samt sørger for at disse blir registrert hos Fylkesmannen.
Dåp på vegne av menigheten med mulighet for utstedelse av dåpsattest kan utføres av hovedpastor og de som gis denne retten av hovedpastor.
 7. Pastorer og tilsynsrådsmedlemmer utvelges etter og forpliktes på de bibelske kvalifikasjoner som blant annet er beskrevet i 1.Tim. 3 og Tit. 1.
De må identifisere seg med og lede Oslo Vineyard i samsvar med menighetens målsettinger og prioriteringer, tros- og læregrunnlag, samt nærmere bestemmelser fastsatt i de til en hver tid gjeldende instrukser og stillingsbeskrivelser.
 8. Alle valgte ledere må være medlemmer i Oslo Vineyard. Det kan gjøres unntak for et tilsynsrådsmedlem. Det kan stilles krav til medlemskap for ansettelser i særskilte stillinger.
Om et styremedlem eller tilsynsrådsmedlem blir utnevnt til pastor, hovedleder eller blir fast ansatt må vedkommende tre ut av styret/tilsynsrådet.

9. Daglig Leder

 1. Daglig Leder ansettes av Styret. Stillingen kan kombineres med stilling som Hovedpastor.
 2. Rollen kan deles mellom ulike personer om Styret vurderer det som hensiktsmessig. Følgende ansvarsområder skal fordeles;
 3. Daglig driftsansvar for;
 4. menighetskontor, menighetsbygg, kommunikasjonsløsninger, etc.
 5. organisering av stab og frivillige medarbeidere
 6. Ivareta menighetens juridiske og finansielle forpliktelser;
 7. representere Oslo Vineyard som Daglig Leder ovenfor offentlige instanser, revisor, gårdeier, leietakere, banker, etc.
 8. Forvaltning av menighetens materielle og finansielle ressurser. Påse at regnskapet føres løpende for å sikre en sunn økonomi og at vedtatt budsjett og styrets løpende justeringer følges.
 9. Medlemsregister.
 10. Personalansvaret for ikke-pastoralt ansatte
 11. Personalansvaret for pastoralt ansatte

10. Styret

 1. Oslo Vineyard skal ha et styre med ansvar for Oslo Vineyards økonomi, budsjett, ressursfordeling, HMS, bygg og eiendeler. Styret har også ansvaret for juridiske spørsmål og problemstillinger og er det eneste organ i Oslo Vineyard som kan ta opp lån og kjøpe eller leie eiendom på menighetens vegne.
 2. Styret har arbeidsgiveransvaret og myndigheten til å ansette, si opp og avskjedige personell. Det daglige personalansvaret skal ivaretas av Daglig Leder, og styret kan delegere myndighet til å ansette, si opp eller avskjedige personell i spesifikke stillinger innenfor gjeldende budsjett.
 3. Styret har ansvaret for å innkalle til Menighetsmøtet/årsmøte og konstituere møtet.
 4. Styret velges av Menighetsmøtet og skal normalt bestå av leder, nestleder, 3 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. (se par. »årsmøte»)
 5. Styret skal vedta budsjett etter forslag fra Daglig Leder, basert på prioriteringer fra Hovedpastor. Dette fremlegges på Menighetsmøtet før det styrebehandles senest 15. desember.
 6. Styret skal høres i viktige saker som visjon og strategiplaner.
 7. Styret har Hovedpastors ansvar om Oslo Vineyard ikke har Hovedpastor, og kan delegere dette midlertidig til en annen pastor, egnet leder eller egnede ledere frem til ny hovedpastor er godkjent.
 8. Daglig Leder har rett og plikt til å møte på alle styremøter, og Hovedpastor og Økonomi/administrasjonsleder har møteplikt om innkalt.
 9. Styreleder har møterett i Lederteamet.

11. Prokura

 1. Daglig Leder, Økonomi/administrasjonsleder og styreleder har prokura hver for seg for beløp under prokuragrensen fastsatt av styret.
 2. Beløp som overskrider prokuragrensen, skal underskrives av styreleder og Daglig Leder.

12. Menighetsmøtet

 1. Menighetsmøtet har myndighet til å velge og avsette Styre og Tilsynsråd, samt endre vedtektene, men har ikke anledning til å fatte konkrete beslutninger vedrørende menighetens drift som ikke er definert i vedtektene.
 2. Menighetsmøtet skal være et møtested mellom menigheten og ledelsen og således fungere som et rådgivende organ. Gjennom regelmessige Menighetsmøter skal menighetens medlemmer gis mulighet til å gi uttrykk for sine synspunkter, bli hørt og gjort delaktig i viktige avgjørelser i menigheten.
 3. Alle frammøtte medlemmer i Oslo Vineyard over 15 år har talerett, forslagsrett og stemmerett. Medlemmer som er forhindret fra å møte kan gi skriftlig fullmakt til å stemme til ett annet medlem. Ingen medlemmer kan være fullmektig for mer enn en person.
 4. Det arrangeres normal sett et møte hvert kvartal. Det skal som et minimum innkalles til budsjettmøte på høsten og årsmøte i mars/april.
 5. Styret skal også kalle inn til Menighetsmøtet om Tilsynsrådet, Hovedpastor, Daglig Leder, eller 1/3 av medlemmene ønsker dette.
 6. Normalt skal innkalling skje med 3 ukers varsel, men det kan i ekstraordinære tilfeller skje med 1 ukes varsel.
 7. Budsjett-møte
 8. Utkast til budsjett for neste år skal fremlegges på Menighetsmøtet på høsten hvor det orienteres om saker av stor økonomisk betydning, prioritetsendringer og planlagte stabsendringer, etc.

13. Årsmøte

 1. Menighetsmøtet i mars/april er menighetens årsmøte.
 2. Alle frammøtte medlemmer i Oslo Vineyard over 15 år har talerett, forslagsrett og stemmerett.
 3. Årsmøtet sammenkalles av styret
 4. Med minst 3 ukers varsel med agenda.
 5. Forslag til saker til eventuelt må leveres styret senest 2 uker før møtet.
 6. Saksdokumenter skal være tilgjengelige senest 1 uke før.
 7. Årsmøtet skal
 8. Godkjenne innkalling og dagsorden,
 9. Konstituere møtet med møteleder, referent, tellekorps og to personer til å undertegne protokollen.
 10. Godkjenne årsmelding
 11. Godkjenne revidert regnskap,
 12. Underkjennes regnskapet skal det korrigeres og fremlegges på et nytt menighetsmøte så raskt som mulig.
 13. Orientere om årets budsjett og prognose.
 14. Forslag til endring i vedtektene må være fremsatt 3 uker før og krever 2/3 flertall av de avgitte skriftlige stemmer på Menighetsmøtet.
 15. Årsmøtet skal velge medlemmer til Styret, Tilsynsrådet og Valgkommite, og stemme over andre saker som vedtektsendringer og andre innkomne forslag.

14. Valg av styre;

 1. Valgkomiteen skal nominere minst så mange villige kandidater som det er ledige posisjoner, og bør offentliggjøre disse i saksdokumentene.
 2. I forkant skal Styret gis anledning til å foreslå kandidater, og skal på linje med Hovedpastor og Tilsynsrådet gis mulighet til å uttale seg om aktuelle kandidater.
 3. 1/3 av de frammøtte medlemmer på årsmøtet kan beslutte å godta benkeforslag til supplering av nominasjonslisten.
 4. Valg av leder (for 1 år), medlemmer (for 2 år) og varamedlemmer (for 1 år) gjøres i separate valg.
 5. Dersom det ikke er flere kandidater enn plasser, kan valget gjøres ved akklamasjon.
 6. De som velges må være medlem, og kan ikke være ansatt, pastor, eller medlem av Tilsynsrådet.
 7. Styret konstituerer seg selv med nestleder og evt. sekretær. Ved frafall eller permisjon skal styret selv utpeke nytt varamedlem for perioden.

15. Valg av Tilsynsråd;

 1. Valgkomiteen skal nominere minst så mange villige kandidater som det er ledige posisjoner, og styret skal offentliggjøre disse i saksdokumentene.
 2. I forkant skal Tilsynsrådet gis anledning til å foreslå kandidater, og skal på linje med Hovedpastor og Lederteamet gis mulighet til å uttale seg om aktuelle kandidater.
 3. Det velges leder (for 1 år) og medlemmer (for 2 år) til ledige plasser ved flertallsvalg. Dersom en kandidat får færre enn 50% av avgitte stemmer og det ikke er flere kandidater enn plasser, skal valgkomiteen finne en ny egnet kandidat.
 4. Lengste tillatte sammenhengende medlemstid i Tilsynsrådet er 6 år.
 5. Flertallet av Tilsynsrådets medlemmer skal være medlem i Oslo Vineyard. De som velges kan ikke være ansatt, pastor, direkte underordnet Hovedpastor eller styremedlem.
 6. Ved frafall eller permisjon (ifm midlertidig ansettelse i menigheten) skal det velges nytt medlem på førstkommende Menighetsmøte.

16. Oppløsning av menigheten eller utmelding av Vineyard Norden

 1. Styret kan med 2/3 flertall anbefale overfor Menighetsmøtet at Oslo Vineyard oppløses.
 2. Styret skal på menighetsmøtet framlegge de juridiske og økonomiske konsekvenser dette vil kunne medføre for Oslo Vineyard.
 3. Vedtak om utmelding eller oppløsning treffes av to etterfølgende Menighetsmøter med 2/3 flertall.
 4. Tilsynsrådet kan anbefale for Menighetsmøtet at Oslo Vineyard utmeldes av Vineyard Norden.
 5. En anbefaling om utmelding av Vineyard Norden skal medfølges av et forslag til justerte vedtekter og ny tilsynsordning ved innmeldelse i annet angitt kirkesamfunn eller ved etablering av en tilsynsgruppe bestående av minimum seks navngitte, eksterne menighetspastorer.
 6. Dersom Oslo Vineyard beslutter å forlate Vineyard Norden eller blir ekskludert, skal menighetens eiendeler forbli i menighetens besittelse.
 7. Ved oppløsning av menigheten skal Oslo Vineyards eiendeler etter dekning av gjeld og andre økonomiske forpliktelser tilfalle Vineyard Norden såfremt to etterfølgende Menighetsmøter ikke vedtar noe annet.

17. Medlemskap i Oslo Vineyard

 1. Enhver etterfølger av Jesus er velkommen som medlem i Oslo Vineyard. Barn innskrives i medlemsprotokollen iht trossamfunnslovens bestemmelser.
 2. Det forventes at medlemmer anerkjenner Oslo Vineyards ledelse og målsetting, samt tar aktivt ansvar for menighetens økonomi og drift
 3. Medlemmet innskrives i medlemsprotokollen etter Trossamfunnslovens bestemmelser.

18. Utelukkelse og avsettelse

 1. Alle medlemmer i Oslo Vineyard skal kunne konfrontere ledere på alle plan som ikke lever etter standarden angitt i § 5.2. jf. 1.Tim 5.19. Dersom problemet varer ved eller er av en alvorlig art, skal Hovedpastor, et medlem av Tilsynsrådet eller vedkommende sin leder orienteres om saken.
 2. Dersom en person lever i bevisst synd og ikke vil omvende seg, kan vedkommende utelukkes fra hele eller deler av menighetens virksomhet. Avgjørelse om å utelukke et medlem tas av Hovedpastor men må bekreftes av Tilsynsrådet før iverksettelse. Den det gjelder skal få mulighet og rimelig tid til å forklare og forsvare seg muntlig og skriftlig.
 3. Vineyard Norden skal til enhver tid ha mulighet til å få innsyn i alle avgjørelser menighetens lederskap tar, samt hele det saksmaterialet lederskapet bygger sine avgjørelser på.
 4. Menighetsmøtet har myndighet til å avsette medlemmer av Tilsynsrådet og medlemmer av Styret med 2/3 flertall. Vineyard Norden skal konsulteres før det eventuelt innkalles til et slikt Menighetsmøte, og skal gis anledning til å få redegjøre for sitt syn i saken. Menighetsmøtet må velge interimråd som skal fungere frem til nytt respektivt råd/rolle er valg.

Vedlegg 1 – Rutiner for råd og organer

Vedlegg 2 – Tros- og Læregrunnlag

Se vedlagt dokument.